Regulamin usługi hasła BIOS

Regulamin Usług Serwisowych Usuwania Hasła BIOS

 1. Wprowadzenie
  • Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi usuwania hasła BIOS przez MacSEO Adam Maciaszek oraz prawa i obowiązki stron związane z korzystaniem z tej usługi.
 2. Definicje
  • Usługa – usługa usuwania hasła BIOS z urządzeń elektronicznych, głównie laptopów.
  • Klient – osoba fizyczna lub prawna zlecająca usługę.
  • SerwisMacSEO Adam Maciaszek, wykonująca usługę usuwania hasła BIOS.
 3. Zakres Usług
  • Usługa obejmuje diagnozowanie problemu, usunięcie hasła BIOS i weryfikację poprawności działania urządzenia po wykonaniu usługi.
  • Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące na nielegalne pochodzenie sprzętu lub jego wykorzystanie do celów sprzecznych z prawem.
 4. Warunki Realizacji Usługi
  • Klient zlecający usługę zobowiązany jest dostarczyć sprzęt osobiście lub wysłać go na adres serwisu/paczkomatu z zakładki KONTAKT
  • Przyjęcie sprzętu do serwisu następuje po wypełnieniu formularza zlecenia lub zgłoszenia emailowo
 5. Cennik i Płatności
  • Cena usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od modelu urządzenia i stopnia skomplikowania zadania lub podana została na stronie wraz z przypisanym modelem laptopa/urządzenia.
  • Wszelkie płatności należy dokonać zgodnie z ustaleniami przed rozpoczęciem usługi bądź za pomocą płatności online PayU.
 6. Gwarancje i Odpowiedzialność
  • Serwis udziela gwarancji na wykonaną usługę, która obejmuje poprawność usunięcia hasła BIOS.
  • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na urządzeniu, o ile nie wynika to z błędu serwisu.
 7. Prawa i Obowiązki Klienta
  • Klient ma prawo do pełnej informacji o zakresie i kosztach usługi przed jej rozpoczęciem.
  • Klient jest zobowiązany do przekazania serwisowi wszystkich istotnych informacji dotyczących stanu urządzenia.
 8. Zwroty i Reklamacje
  • Reklamacje dotyczące jakości świadczonej usługi są przyjmowane pisemnie w ciągu 14 dni od daty wykonania usługi.
  • W przypadku uznania reklamacji, serwis zobowiązuje się do ponownego wykonania usługi bez dodatkowych kosztów.
 9. Poufność i Ochrona Danych
  • Serwis zobowiązuje się do zachowania poufności informacji zawartych na urządzeniach klienta oraz ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Oświadczenie Klienta
  • Klient, wysyłając sprzęt do serwisu, oświadcza, że jest pełnoprawnym właścicielem tego sprzętu i upoważnia serwis do wykonania usługi usuwania hasła BIOS.
  • Klient potwierdza, że zlecanie usługi nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów prawa, a sprzęt nie pochodzi z nielegalnego źródła.
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że w stosunku do świadczonej usługi usuwania hasła BIOS nie będą roszczone żadne prawa wynikające z nieprawidłowego lub nieuprawnionego posiadania sprzętu.
 11. Prawa Autorskie i Użycie Zdjęć
  • Wszystkie zdjęcia, znaki towarowe i nazwy firm użyte na stronie internetowej serwisu, materiałach reklamowych lub w jakiejkolwiek innej formie komunikacji związanej z usługą usuwania hasła BIOS, są własnością ich odpowiednich właścicieli.
  • Zdjęcia i materiały graficzne użyte są wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Serwis nie rości sobie żadnych praw do tych materiałów, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
  • Użycie tych materiałów nie oznacza, że są one sponsorowane, popierane, czy związane w jakikolwiek sposób z serwisem.
  • Serwis zobowiązuje się do nie naruszania praw autorskich i do stosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej.
 12. Postanowienia Końcowe
  • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej serwisu.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  • W przypadku sporów związanych z realizacją usługi właściwy będzie sąd według siedziby serwisu.
 13. Kontakt
  • Wszelkie pytania, wątpliwości lub potrzeby dotyczące usługi można kierować na adres e-mail serwisu lub telefonicznie. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej serwisu w zakładce KONTAKT.