Regulamin

Regulamin sklepu

1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego laptophelp.pl, prowadzonego przez firmę MacSEO Adam Maciaszek
 2. Sklep laptophelp.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Każdy Klient, dokonując zakupów w sklepie laptophelp.pl, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Informacje o produktach prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem laptophelp.pl, prowadzony przez MacSEO Adam Maciaszek.
 2. Sprzedawca – MacSEO Adam Maciaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Europejska 35/2, 71-069 Szczecin, NIP: 8522694454, REGON: 525363740.
 3. Klient – każda osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w Sklepie, w tym konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Produkt – dobra materialne prezentowane w Sklepie, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, mające na celu bezpośrednie zakupienie Produktu, złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Warunki Korzystania ze Sklepu

 1. Sklep Internetowy laptophelp.pl umożliwia dokonywanie zakupów przez Internet.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej.
 4. Klient zobowiązany jest do nieprzekazywania treści zabronionych przez prawo, np. treści propagujących przemoc, zawierających mowę nienawiści lub naruszających prawa osób trzecich.

4. Zakładanie i Zarządzanie Kontem Klienta

 1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie jako gość bez konieczności zakładania Konta. Zakładanie Konta jest jednak opcją, która umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji Sklepu.
 2. Rejestracja Konta wymaga podania niezbędnych danych osobowych oraz akceptacji regulaminu Sklepu.
 3. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swojego hasła i konta oraz za wszystkie działania wykonane za pośrednictwem jego konta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta w przypadku stwierdzenia działalności niezgodnej z regulaminem lub szkodliwej dla Sklepu.

5. Proces Składania i Realizacji Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez Sklep internetowy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Realizacja zamówienia następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia i dokonaniu płatności.
 3. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku niedostępności produktu lub z innych uzasadnionych przyczyn.
 5. Sprzedawca informuje Klienta o etapach realizacji zamówienia poprzez wiadomości e-mail.
 6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia, np. z powodu wyczerpania zapasów, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o sytuacji.

6. Ceny i Płatności

 1. Ceny wszystkich produktów są podane w złotych polskich (PLN). Jako że Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT, ceny są cenami netto.
 2. Sklep oferuje następujące metody płatności: płatność za pośrednictwem systemu PayU oraz przelew bankowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, informując o tym Klientów. Zmiana cen nie dotyczy zamówień już złożonych.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia płatności w systemie PayU lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

7. Dostawa

 1. Produkty zakupione w Sklepie są dostarczane na terenie Polski.
 2. Koszty dostawy są wyraźnie określone w Sklepie i mogą zależeć od wybranej metody dostawy oraz wartości zamówienia.
 3. Czas dostawy każdego produktu jest podany w Sklepie i liczony od momentu potwierdzenia płatności.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane czynnikami zewnętrznymi.
 5. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

8. Prawo do Odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie Sprzedawcy, najlepiej poprzez e-mail.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostawy produktu, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Koszty zwrotu produktu do Sklepu ponosi Klient.

9. Reklamacje i Gwarancje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku, gdy zakupiony produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną i zawierać opis wady oraz oczekiwania co do sposobu jej rozwiązania.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, podając przewidywany termin rozpatrzenia.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca wymieni wadliwy produkt na pełnowartościowy lub, jeśli to będzie niemożliwe, zwróci Klientowi równowartość ceny produktu.

10. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu i obowiązuje do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian, które będą publikowane na stronie Sklepu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą komunikowane Klientom za pośrednictwem strony internetowej Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.